Wszystkie programy są zgodne z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Nasze przedszkole pracuje w oparciu o program:
„W kręgu zabawy” Program wychowania przedszkolnego, Jadwiga Pytlarczyk
Program ten opisuje sposób realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych różnymi formami wychowania przedszkolnego po zmianie z 23 grudnia 2008 roku.
Podstawowe założenia tego programu oparte są na czterech filarach edukacji, będących celami ogólnymi kształcenia. Są to:
1. Uczyć się, aby wiedzieć. Wiedza to środek i cel ludzkiego życia. Pozwala na komunikowanie, rozwijanie umiejętności, rozumienie świata. Daje radość rozumienia, poznawania i odkrywania. Istotna jest sprawność procesów poznawczych.
2. Uczyć się, aby działać. W codziennej rzeczywistości istotne są wszechstronne kompetencje, dzięki którym człowiek radzi sobie z różnymi zadaniami i problemami.
3. Uczyć się, aby być. Dzięki edukacji człowiek powinien kształcić samodzielne, krytyczne myślenie, wypracować sądy, podejmować decyzje w różnych okolicznościach życia. Ważne są różnorodne doświadczenia, które mają pomóc w ukształtowaniu systemu postaw, wzbogacić osobowość, przygotować do „bycia” i pełnienia ról.
4. Uczyć się, aby żyć wspólnie z innymi. Ważne jest, aby odkryć siebie, zauważyć niepowtarzalność i odrębność każdego człowieka, współdziałać z innymi, nauczyć się rozwiązywać konflikty, planować i realizować z innymi wspólne cele.

Realizujemy również następujące programy:

1. "WĘDRÓWKA PO WIELKOPOLSCE” - Nauczyciele Przedszkola Nr 13
W czasach rozwoju techniki, zachodzących zmian społecznych i ekonomicznych, edukacja regionalna staje się koniecznością. W procesie wychowania, którego celem jest kształtowanie osobowości człowieka nie może zabraknąć świata wartości sprawdzonych przez wielowiekową tradycję. Kształtowanie tożsamości regionalnej wprowadza dziecko w żywy, prawdziwy świat – pełen przeżyć, emocji, piękna, doświadczeń i odkryć. To świat kolorów, zapachów i dźwięków. Edukacja regionalna to szansa na kształtowanie całościowe, holistyczne myślenie w kategoriach procesów i systemów, możliwości korzystania z doświadczeń historii, przewidywania konsekwencji. Dziecko uczestniczy w tym procesie w sposób naturalny, a towarzyszy mu wychowawca. Wiek przedszkolny to właściwy czas na przybliżenie dziecku świata, na przybliżenie regionu, w którym żyje. W tym okresie obserwuje się u dzieci zainteresowanie tym co bliskie, co dzieje się w najbliższym otoczeniu. Najpierw to otoczenie tworzą rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, potem przedszkole i jego społeczność, z czasem rozszerza się ono na inne grupy społeczne.

CELE PROGRAMU:
•    Kształtowanie poczucia tożsamości własnej i regionalnej
•    Rozbudzanie zainteresowań dziecka folklorem Wielkopolski jako integralnej części spuścizny kulturowej i żywej kultury
•    Rozwijanie podstawowych umiejętności dbania o folklor, o jego zachowanie, upowszechnianie i odnowę
•    Poznanie i wyrabianie właściwego stosunku do zabytków i pomników kultury
•    Kształtowanie umiejętności obserwacji środowiska regionalnego
•    Aktywne uczestnictwo w uroczystościach regionalnych i ich kultywowanie
•    Kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy
•    Uwrażliwienie na piękno ukształtowania terenu i krajobrazu Wielkopolski
•    Kształtowanie otwartej postawy na wartości, które są sprawdzone przez wielowiekową tradycję; identyfikowanie się z tymi wartościami
•    Rozpoznawanie struktur i zależności występujących w regionie
•    Uczenie się wykorzystywania zasobów dziedzictwa kulturowego
•    Dostrzeganie, rozumienie i szanowanie źródeł życia każdego człowieka, tzn. źródeł etyki, kultury domowej, lokalnej, regionalnej, narodowej i ogólnoludzkiej
•    Wprowadzenie dzieci w prawdziwy świat pełen przeżyć, emocji, piękna, doświadczeń i odkryć
•    Otwarcie się na inne kultury i społeczności

2.    „PRZYRODA NASZYM PRZYAJACIELEM” -  Nauczyciele Przedszkola Nr 13
W ostatnich latach obserwuje się niszczenie środowiska naturalnego przez człowieka. Dewastacja przyrody osiągnęła alarmujące rozmiary. Należy dążyć do powstrzymania dalszego wyniszczania przyrody, do ochrony istniejących zasobów, do odnowy środowiska naturalnego. Ważną rolę w tym procesie odgrywa zapoczątkowana już w przedszkolu edukacja ekologiczna. Istotne jest kształtowanie u dzieci poczucia odpowiedzialności za stan przyrody poprzez budzenie świadomości ekologicznej. W przedszkolu jest wiele okazji do rozbudzania ekologicznej wrażliwości. Obejmuje ona zaznajamianie dzieci ze światem roślin i zwierząt, z przyrodą nieożywioną a także nauczanie dostrzegania piękna przyrody i obcowania z nim. Szczególną uwagę należy zwrócić na rozwijanie u dzieci szacunku i poczucia odpowiedzialności za stan i pomnażanie zasobów naturalnych środowiska człowieka, wrażliwości na środowisko przyrodnicze, szacunek do niego, racjonalne korzystanie z jego zasobów, dążenie do kontaktu z nieskażonym środowiskiem.

CELE PROGRAMU:
•    Rozbudzanie przyrodniczych zainteresowań, doskonalenie umiejętności z zakresu edukacji ekologicznej
•    Kształtowanie odpowiedzialności za stan i pomnażanie zasobów środowiska przyrodniczego
•    Rozwijanie zdolności wielozmysłowego poznawania środowiska przyrodniczego
•    Stwarzanie okazji do bezpośrednich kontaktów z przyrodą i obserwacji zjawisk przyrodniczych
•    Rozwijanie umiejętności dostrzegania piękna przyrody
•    Kształtowanie przyjaznego stosunku do roślin i zwierząt
•    Poznanie podstawowych zasad ochrony przyrody
•    Rozwijanie zdolności właściwego reagowania na niszczenie środowiska przez rówieśników i dorosłych
•    Rozwijanie aktywnych form wypoczynku na łonie przyrody
•    Tworzenie sytuacji do dokonywania wyborów i podejmowania decyzji
•    Uświadomienie zagrożeń występujących w naturalnym środowisku
•    Poznanie zależności pomiędzy stanem środowiska naturalnego a zdrowiem własnym i innych ludzi obecnie i w przyszłości
•    Kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych osób

3. „PRZEDSZKOLAKI BAWIĄ SIĘ W TEATR” Lidia Konieczna
Program ten przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. Chcąc wychować przyszłego twórcę i odbiorcę sztuki teatralnej, program daje możliwość poszerzenia zainteresowań, twórczego działania oraz prezentowania swoich umiejętności. Gra aktorska jest wyjątkową okazją do osiągnięcia sukcesu przez dziecko, stymuluje przedszkolaka do większego wysiłku, odwagi, staje się motywacją do większych wyzwań. Daje to poczucie własnej wartości, godności i nadaje sens twórczej aktywności zarówno dziecka jak i nauczyciela.

CELE PROGRAMU:
•    Wyposażenie dziecka w wiedzę o teatrze, zwiedzanie teatru i jego zaplecza
•    Kształtowanie doznań estetycznych podczas odbioru różnych form teatralnych
•    Stwarzanie możliwości rozwoju uzdolnień teatralnych oraz możliwości wyrażania stanów emocjonalnych poprzez gesty, śpiew, ruch i mimikę
•    Uwrażliwienie na sztukę, pobudzenie dzieci do działań artystycznych
•    Poznanie popularnych utworów polskiej i zagranicznej literatury dziecięcej
•    Nabywanie umiejętności czystej, poprawnej wymowy, właściwej modulacji i siły głosu
•    Swobodne posługiwanie się językiem ojczystym
•    Inscenizowanie opowiadań, bajek, wierszy znanych dzieciom lub wymyślonych przez nie
•    Wyrażenie uczuć, nastrojów poprzez różne formy ekspresji
•  Rozwijanie umiejętności pracy w zespole oraz poczucia wspólnoty twórczego działania, wdrażanie do łatwiejszego nawiązania kontaktów międzyludzkich

4. „Ze zdrowiem na Ty” Monika Gałczyńska, Magdalena Iwińska, Dominika Pawlak.

Program został skonstruowany tak, by doprowadzić u dzieci do bogatej wiedzy z dziedziny zdrowia i wykształcenie u nich postawy prozdrowotnej oraz umożliwić przyswajanie prawidłowych nawyków higieniczno-zdrowotnych. Program obejmuje swym zasięgiem całe otoczenie, w którym przebywa dziecko. Główne założenie programu to kształtowanie i propagowanie czynnej postawy prozdrowotnej oraz motywowanie do prezentowania pozytywnych wzorców i zachowań.

Cele ogólne programu:

- prezentowanie wspólnie z nauczycielem pozytywnych wzorców zachowań,

- kształtowanie postaw i przyzwyczajeń higieniczno-zdrowotnych,

- rozwijanie sprawności i odporności ruchowej,

- kształtowanie czynnej postawy w zapobieganiu chorobom  i pozytywnego stosunku do lekarza,

- propagowanie zdrowego stylu życia,

- wyposażenie w podstawowe wiadomości dotyczące zdrowia,

- kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych osób,

- kształtowanie umiejętności zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

- zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego,

- zapoznanie numerami telefonów policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego,

- rozumienie potrzeby prawidłowego żywienia, konieczności zachowania umiaru w jedzeniu żywności szkodzącej zdrowiu,

- kształtowanie właściwych relacji między członkami rodziny i społeczności,

- wyrażanie swoich stanów emocjonalnych w sposób społecznie akceptowany.

5. Program do realizacji religii „Kochamy dobrego Boga” ks. prof. J. Szpet; D. Jackowiak AZ-0-01/10.

6. „Jestem bezpieczny” Monika Gałczyńska, Magdalena Iwińska, Dominika Pawlak.

Wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie dbałości o własne bezpieczeństwo koncentruje się zwykle wokół kształtowania u dzieci umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach, uświadomienia im niebezpieczeństw, zabaw w źle wybranym miejscu.

Cele programu:

- uświadomienie dzieciom, że nie zachowanie ostrożności może spowodować różne wypadki,

- tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dzieci, a prze to rozwijanie sprawności fizycznej,

- uświadomienie niebezpieczeństw grożących na drodze,

- wzbudzanie zaufania do policjanta,

- nabywanie umiejętności przeciwstawiania się złu fizycznemu i psychicznemu,

- wyposażenie dziecka w wiedzę i umiejętności pozwalające im rozpoznawać niebezpieczeństwa, przewidywać ich skutki w sytuacji zagrożenia,

- ćwiczenie pożądanych nawyków i odruchów w sytuacji zagrożenia,

- przygotowanie dzieci do samopomocy w sytuacjach problemowych

- poznanie i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

7. „Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu” Magdalena Klębowska  OKOS-5002-9/06.

8. „Muzyka dla Smyka”  Agata Witt-Leśniewska.

 

W bieżącym roku szkolnym nasze przedszkole kontynuuje realizację INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ: „Kolorowe przedszkole – pełne ciekawych zdarzeń”.

Innowacja polega na zmianie organizacyjnej pracy przedszkola tak, aby realizacja podstawy programowej oraz treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego odbywała się w poszczególne dni tygodnia w formie warsztatów twórczych. Tak więc każdy dzień tygodnia to realizacja innych obszarów edukacji. Do każdego dnia tygodnia zostanie przyporządkowany inny kolor związany ściśle z realizowanymi tego dnia treściami .

 Poniedziałek – to biały dzień.

 

Tydzień rozpoczynamy od realizacji treści językowych i od wprowadzenia dzieci w tematykę kompleksową na cały tydzień.

Wtorek -  niebieski dzień

 

Tego dnia realizujemy treści artystyczne (muzyka, plastyka, teatr).

 Środa – zielony dzień

 

 

Realizacja treści przyrodniczych i ekologicznych.

Czwartek – czerwony dzień

 

 

Realizacja treści matematycznych.

Piątek – żółty dzień

 

 

Realizacja treści zdrowotnych.

Każdego dnia tygodnia realizowana będzie edukacja społeczna, emocjonalna i wprowadzenie w świat wartości.

 

Cele i spodziewane efekty:

Cele ogólne:

 • Wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości podjęcia nauki w szkole podstawowej;
 • Zapoznanie dzieci z zasadami funkcjonowania grupy rówieśniczej oraz życia społecznego;
 • Wykształcenie samodzielności w zakresie samoobsługi;
 • Kształcenie umiejętności nazywania własnych emocji i radzenia sobie z nimi oraz kontrolowanie własnych zachowań;
 • Przygotowanie dzieci do nazywania i rozumienia podstawowych wartości takich jak miłość, szacunek, prawda itp. oraz ustalenie norm w oparciu o te wartości tak, aby dziecko przyjęło je jako kryterium własnego postępowania i zachowania;
 • Rozbudzanie ciekawości w poznawaniu świata poprzez samodzielne doświadczanie, eksperymentowanie i wnioskowanie;
 • Kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się pod względem artykulacyjnym, gramatycznym;
 • Uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody i rozwijanie zdolności wielozmysłowego poznawania środowiska oraz dostrzeganie zależności przyczynowo- skutkowych w przyrodzie;
 • Wprowadzenie w świat matematyki: rozumienie pojęcia liczby, kształcenie umiejętności liczenia , dodawania i odejmowania, mierzenia długości, klasyfikowania;
 • Zapoznanie z działalnością artystyczną (muzyk, teatr, plastyka) poprzez zapoznanie dzieci z technikami plastycznymi, realizację form muzycznych oraz parateatralnych;
 • Zapoznanie dzieci z różnymi formami aktywności ruchowej oraz własnymi możliwościami w tym zakresie;
 • Zapoznanie z zasadami prawidłowego odżywiania się;
 • Kształtowanie poczucia przynależności do środowiska lokalnego i budowanie tożsamości narodowej;
 • Rozwijanie myślenia dziecka w szczególności przyczynowo–skutkowego i twórczego.