Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22lipca 2022r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2022 póz.1593) w przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla dzieci i rodziców. Realizowane są następujące zajęcia:

·         Logopedyczne – pani Maria Lewandowska - Nawrocka

·         Korekcyjno - kompensacyjne– pani Magdalena Iwińska

·         Wspierające rozwój emocjonalno- społeczny – pani Magdalena Januchowska

·         Zajęcia z psychologiem – pani Patrycja Samonek

·         Zajęcia z pedagogiem specjalnym– pani Monika Pietraszak

 

Rodzice wyrażają zgodę na udział dzieci w zajęciach.