Przedszkole nr 13

Gniazdo Orląt

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Rada Rodziców

W naszym przedszkolu funkcjonuje Rada Rodziców. W jej skład wchodzą następujące osoby z poszczególnych oddziałów:

grupa I – Puk Izabela

grupa II - Blejwas-Macioł Agnieszka

grupa III – Grubińska Agata

grupa IV – Sobczak Elwira

grup V -  Janusz Karolina

grupa VI – Wakatinaki – Góral Wasiliki

przewodnicząca - Puk Izabela

zastępca - Sobczak Elwira

skarbnik – Grubińska Agata

sekretarz - Wakatinaki – Góral Wasiliki

Regulamin Rady Rodziców został uchwalony z dniem 24.10.2013 r.

Rada Rodziców Przedszkola Nr 13 w Gnieźnie może występować do organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego oraz organów przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola. Może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł i wydatkować je zgodnie z regulaminem. Może wnioskować, wspólnie z radą pedagogiczną do organu prowadzącego o nadanie imienia przedszkolu. Opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania przedszkola, projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola, pracę nauczycieli odbywających staż na wyższy stopień awansu zawodowego. Rada Rodziców deleguje przedstawiciela do udziału w pracach zespołu oceniającego, rozpatrującego odwołanie od oceny pracy nauczyciela. Deleguje również jednego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola. 

Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej regulamin zatwierdzany przez zebranie ogólne.