Przedszkole nr 13

Gniazdo Orląt

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2013!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl


PRZEKAŻ 1% NA PRZEDSZKOLE TWOJEGO DZIECKA, BO ZYSKAMY WSZYSCY!!!

NR KRS 0000031762

CEL SZCZEGÓŁOWY 1% - PRZEDSZKOLE NR 13 UL. PACZKOWSKEGO 11 GNIEZNO (500000050528) DZIĘKUJEMY!

Rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli na terenie miasta Gniezno na rok szkolny 2014/2015

Informujemy, że w dniach od 1 do 31 marca 2014 roku można pobrać i złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego na rok szkolny 2014/2015. Wykaz publicznych przedszkoli znajduje się na stronie internetowej www.gniezno.eu w zakładce Szkolnictwo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Miejskie jednostki organizacyjne/Jednostki oświatowe.

W celu zapisu dziecka do przedszkola konieczne jest pobranie, wypełnienie i złożenie wniosku, w tym przedszkolu, do którego chcemy posłać dziecko. Zgodnie art. 20za ust. 1 ustawy o systemie oświaty wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli. Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie dziecka do więcej niż jednego przedszkola publicznego, zobowiązany jest wpisać we wniosku nazwy i adresy przedszkoli w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.

Z godnie z art. 20 c ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) nabór dzieci do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2014/2015 obejmuje dzieci zamieszkałe na terenie Gniezna.

Dzieci urodzone w roku 2009 (5-latki) oraz dzieci urodzone w II połowie roku 2008 (6-latki), które decyzją rodziców nie rozpoczną spełniania obowiązku szkolnego są w roku szkolnym 2014/2015 objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi przygotowania przedszkolnego również muszą złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Dzieci z wyżej wymienionych roczników zgłoszone w procesie rekrutacji będą miały zapewnione miejsce w wychowaniu przedszkolnym,nie oznacza to jednak, że zawsze dostaną się do tego przedszkola, które wskazują rodzice.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w danym przedszkolu na pierwszy etapie postepowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie o systemie oświaty (tzw. kryteria ustawowe). Są to:

1)     wielodzietność rodziny kandydata,

2)     niepełnosprawność kandydata,

3)     niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4)     niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5)     niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6)     samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7)     objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria te mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015 są brane pod uwagę kryteria ustalone przez dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Gniezna (tzw. kryteria lokalne). Są to:

 

l.p.

Kryterium

Wartość kryterium w punktach

1.

 

Kandydat obojga rodziców pracujących lub uczących się w trybie dziennym albo rodzica pracującego samotnie wychowującego lub uczącego się w trybie dziennym

 

5

2.

 

Kandydat posiadający rodzeństwo w danym przedszkolu

1

3.

 

Kandydat uczęszczający wcześniej do innego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego

1

4.

 

Deklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 5 godzin

 

1

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

8

 

Spełnianie kryteriów ustawowych należy potwierdzić dołączając do wniosku, określone niżej dokumenty:

1)     Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

2)     Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

3)     Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.

4)     Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

 

Spełnianie kryteriów lokalnych należy potwierdzić dołączając do wniosku stosowne oświadczenia.

Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 20b ustawy o systemie oświaty)

Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b ustawy o systemie oświaty).

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola zostaną wywieszone w przedszkolach w dniu 25.04.2014 godz. 800

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola zostaną wywieszone w przedszkolach w dniu 23.05.2014 godz. 800

Terminy postępowania uzupełniającego w przypadku dysponowania przez przedszkole wolnymi miejscami

L.p.

Rodzaj czynności

Termin postępowania uzupełniającego

 

1.

Składanie wniosków wraz z załącznikami

1-14.08.2014

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

21.08.2014 godz. 800

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

28.08.2014 godz. 800

 

Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dane przedszkole  nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Plik pdf do pobrania

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

 

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego Alleluja.
Dyrekcja, personel oraz dzieci z Przedszkola Nr 13.

SPOTKANIE Z ZAJĄCZKIEM

Dzisiaj  w przedszkolu zorganizowaliśmy imprezę " Zajączek w przedszkolu".
Przedszkolaki z niecierpliwością oczekiwały na upominki od Zajączka.
Grupa II " Kukułki" przygotowała scenkę " Co to za wyprawa ?"Heleny Bechler. Pozostałe grupy zaśpiewały piosenkę o tematyce wielkanocnej.Trzeba było wykazać się wiedzą o tradycjach wielkanocnych  w oparciu o zagadki.
Była także mini olimpiada wielkanocna- gdzie dzieci wykazały się sprytem i szybkością w różnych konkurencjach.Nie było dzisiaj przegranych ani wygranych, wszyscy zostali obdarowani słodyczami.
Przedszkolaki kicały po przedszkolu w poszukiwaniu koszyczków wielkanocnych, a po znalezieniu ich , radości było co niemiara.

DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI

Z okazji Dnia Książki dla Dzieci- uczniowie z kl. IIc z Gimnazjum nr 3 w Gnieźnie, pod kierunkiem Pań: Karoliny Stelter i Iwony Machowiak zaprezentowali się recytatorsko przed najmłodszą publicznością z naszego przedszkola, w ramach realizowanego  Projektu Edukacyjnego " Teatr Młodego Widza".

Młodzi artyści popisali się nie tylko znakomitym kunsztem recytatorskim ale także kreatywnością w doborze strojów i rekwizytów. Oddały one charakter bohaterów wierszy Jana Brzechwy. Przedszkolaki spontanicznie reagowały na żartobliwą treść utworów.W podziękowaniu nagrodziły artystów gromkimi brawami i słodyczami.

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Dnia 9.04. 2014 r. gościliśmy w przedszkolu przedstawicieli Ratownictwa Medycznego.
Panowie Piotr Kordek i Adrian Bałach zapoznali dzieci z tym trudnym zawodem. Dzieci miały okazję wysłuchać informacji na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.Przedszkolaki uczyły się, w jaki sposób można komuś pomóc zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Jak należy sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej oraz w jaki sposób wzywać pomoc.Utrwaliły numery telefonów alarmowych.

Dziękujemy Panu Piotrowi i Adrianowi  za tą ważną lekcję życia.

 

 

KONKURS PRZEDSZKOLNY ,,BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK"

Dnia 27 marca odbył się w naszym przedszkolu konkurs wiedzy o bezpieczeństwie. Brały w nim udział dzieci 5 i 6 letnie. Każdą z grup reprezentowała dwuosobowa drużyna. Dzieci wykazały się bogatą wiedzą dotyczącą zasad bezpiecznego poruszania sie w ruchu drogowym, znajomością numerów alarmowych, znaków drogowych, unikania kontaktów z nieznajomymi osobami, itp. Zmagania drużyn obserwowała licznie  zgromadzona widownia przedszkolaków. Dzieci dopingowały zawodników nagradzając poprawne odpowiedzi gromkimi brawami. Przerywnikiem były piosenki o tematyce związanej z bezpieczeństwem, które chętnie zaśpiewały wszystkie dzieci.
Drużyny walczyły o upominki dla całej grupy. Reprezentanci grup otrzymali dodatkowo pamiątkowe dyplomy. 
Gratulujemy wszystkim dzieciom wiedzy i wygranej!!!